Arakaki Tokyo

Arakaki Tokyo

読書メモ『連立方程式から学ぶ行列・行列式』

連立方程式から学ぶ行列・行列式 ―意味と計算の完全理解― (数学のかんどころ 23) | 岡部 恒治, 長谷川 愛美, 村田 敏紀, 飯高

駅別乗降客数(2011~2019)

全国・都道府県別 / 運営会社別

【都道府県版】日本の道路

都道府県別 高速道路/一般道路(国道)/都道府県道/市町村道/私道

【全国版】日本の道路

高速道路/一般道路(国道)

geopandasとplotlyで人口推計を可視化する

geopandasとplotlyの練習がてら、国交省が公開している1kmメッシュ別将来推計人口データを可視化してみました。 【全国版】人口推計(2020~2050)都道府県 / 年齢(5歳階級) / 将来推計人口(H30国政局推計)Arakaki

モンティ・ホール問題について考える

変更なしで $\frac{1}{3}$ 変更したら $\frac{2}{3}$